Ühingust

 
Sisukaart
   
 

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) on 1994 aastal asutatud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tarbijate huvikaitse organisatsioon, kelle tegevuses on esikohal sihtgrupi inimõiguste ja siseriiklike seadustega tagatud õiguste tagamine. EPE on projektipõhiselt  töötav mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada ühiskonna haavatavate sihtrühmade huve ja õigusi nii individuaalsel, süsteemsel kui rahvusvahelisel tasandil.

EPE missioon on olla muutuste käivitaja sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis, mis aitab inimestel tunda end turvaliselt ning saavutada hingeline, vaimne ja füüsiline tasakaal.

EPE sihtgrupp

Ühingu sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes tarbivad või vajavad tervishoiu- ja/või hoolekandeteenuseid :

 • terviseprobleemidega ja krooniliste haigustega patsiendid
 • füüsilise   erivajadusega inimesed
 • psüühilise erivajadusega inimesed (sh kinnistes asutustes viibivad ja/või piiratud teovõimega isikud)
 • sotsiaalse erivajadusega inimesed
 • jt ühiskonna haavatavad riskigrupid (naised, lapsed, vanemaealised)

EPE  tegevuse põhikirjalised eesmärgid on:

 1. Esindada sihtgrupi huve individuaalsel, süsteemsel ja rahvusvahelisel tasandil
 2. Kaitsta sihtgrupi õigusi ning edendada ja toetada abivajajate paremat toimetulekut ning elukvaliteedi paranemist
 3. Leida lahendusi diskrimineerimise, ebaõigluse, sotsiaalse eraldatuse, ebavõrdsuse, inimväärikuse alandamise, ebaproportsionaalse õiguste piiramise jt inimõiguste rikkumiste korral ning teha ettepanekuid lahenduste elluviimiseks
 4. Mõjutada sihtgrupi õigusi puudutavate ühiskondlike kokkulepete, poliitiliste otsuste, seadusandluse ja tegevusplaanide kujundamist sihtgrupi õiguste paremaks teostumiseks, sotsiaalprobleemide lahenemiseks ning erivajaduste rahuldamiseks
 5. Tõsta sihtgrupi, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutajate, korraldajate ja rahastajate ning laiema ühiskonna teadlikkust sihtgrupi õigustest ja erivajadustega arvestamise võimalustest
 6. Aidata kaasa sotsiaal- ja tervishoiu süsteemi arengule ning teenuste kvaliteedi paranemisele
 7. Ennetada sihtgrupi õiguste rikkumisi, sotsiaalprobleeme ning tervise- ja sotsiaalprobleemide süvenemist.

 

EPE tegevus

EPE viib oma eesmärke ellu kolme alljärgneva töömooduli eeluviimisel.

1. Individuaalsed huvikaitse teenused

EPE osutab klientidele individuaalseid huvikaitse teenuseid, mis sisaldab nõustamist, juhtumikorraldust ja õigusabi kliendi õiguste teostamiseks.

Professionaalne huvikaitsja on otsekontaktis kliendiga ning lähtub kliendi soovidest ja huvidest. Ta aitab esitada avaldusi, toetab inimese positsioone, leiab sobivaid argumente, peab läbirääkimisi juhtumiga seotud inimestega ning hoolitseb selle eest, et kliendi huvid saavad maksimaalsel määral teostatud.

2. Süsteemne huvikaitse

EPE tegevuses on olulisel kohal süsteemne huvikaitse tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi inimväärikuse tõstmiseks ja erinevate kitsaskohtade lahendamisele kaasa aitamiseks. Süsteemsed juhtumid kerkivad esile klienditöö käigus, kus erinevate klientide juhtumid on sarnased ja viitavad ühele kindlale kitsaskohale tervishoius või hoolekandes. EPE teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks riiklikul tasandil ning esindab patsientide ja erivajadustega inimeste huve seadusloomes. Samuti esindatakse sihtgrupi huve otsuste kujundamisel sotsiaal- ja tervishoiusektori asutuste töös.

Süsteemne huvikaitse toimib sillana sihtgrupi ja otsusetegijate vahel. EPE informeerib otsusetegijaid sihtgrupi probleemidest aidates juhtidel teha teadlikumaid otsuseid süsteemide parandamiseks ja probleemide lahendamiseks ning näha ja mõista praktikas ilmenud probleeme, õiguste rikkumisi ning sihtgrupi kõige otsesemaid muresid.

Üks süsteemse huvikaitse osa on kohtupretsedentide loomine, mille kaudu testitakse seadusandluse toimimist. Süsteemsetel kohtuasjadel on üks alljärgnevatest eesmärkidest:

 • motiveeritakse praktikuid seadusi järgima 
 • juhitakse tähelepanu siseriiklikele seadusaukudele  või vastuoludele
 • sisustatakse segaseid sätteid
 • tuuakse välja rahvusvaheliste inimõigusdokumentide ja siseriikliku seadusandluse vastuolusid

Samuti teeb ühing rahvusvahelist koostööd rahvusvaheliste riikidevaheliste ja mitteriiklike inimõiguste organisatsioonidega.

EPE tegutseb järgmistes süsteemse huvikaitse valdkondades:

 • inimõiguste rakendumine tervishoius ja hoolekandes
 • tervishoiuteenuste kättesaadavus, korraldus ja kvaliteet
 • hoolekandeteenuste kättesaadavus, korraldus ja kvaliteet
 • isikuõiguste teostumine vaimse tervise teenuste tarbimisel
 • erivajadustega laste kaasav haridus

 

3. Teavitustöö sihtgrupi õigustest

EPE peab oma tegevuses väga oluliseks sihtgrupi õigustest teavitamist, milleks avaldatakse trükiseid, korraldatakse üritusi ja loenguid ning tehakse koostööd meediaga.  Regulaarselt viiakse läbi teavitusloenguid diagnoosipõhistes patsientide organisatsioonides ja hoolekande ning tervishoiuasutustes. Sihtgrupi ja asutuste töötajate informeerimine aitab kaasa õiguste paremale teostumisele, kõigi osapoolte teadlikumale toimimisele ning sihtgrupi rahulolu suurendamisele. Oleme läbi viinud teabepäevi ka üliõpilastele, KOV töötajatele, juristidele, kohtunikele ja advokaatidele. Meilt saab tellida loenguid inimõiguste, sotsiaal- ja tervishoiuala seadusandluse ning huvikaitse kohta.

 

Leia meid ka:

 

 

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos
Kokku 0 vastamist

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center
 
Kodulehtede valmistamine